Prava ispitanika

Pravo na brisanje (ili “pravo na zaborav”)

Ispitanik ima pravo od Identalia Grupe zatražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose. Identalia Grupa će zahtjev za brisanje ispuniti bez nepotrebnog odgađanja, ali samo ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
 2. ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu
 3. ispitanik uloži prigovor na obradu, a ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ako ispitanik uloži prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga
 4. osobni podaci nezakonito su obrađeni
 5. osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Europske unije ili prava Republike Hrvatske

Pravo na pristup podacima

Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:

 1. svrsi obrade
 2. kategorijama osobnih podataka
 3. primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
 4. ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja
 5. postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu
 6. pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
 7. ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;
 8. postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika

Ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, ispitanik ima pravo biti informiran o odgovarajućim zaštitnim mjerama u skladu s člankom 46. koje se odnose na prijenos.

Identalia Grupa osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve dodatne kopije koje zatraži ispitanik Identalia Grupa može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem te osim ako ispitanik zatraži drukčije, informacije se pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku. Pravo na dobivanje kopije ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Identalia Grupe ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na prijenos podataka

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Identalia Grupi, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem. Ovo pravo prijenosa odnosi se isključivo na osobne podatke ispitanika.

Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Identalia Grupa više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga i Identalia Grupa osobne podatke više ne smije obrađivati u svrhu izravnog marketinga.

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od Identalia Grupe zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

 1. ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
 2. obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe
 3. Identalia Grupa više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 4. ispitanik je uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Identalia Grupe razloge ispitanika.

Pravo na pritužbu

Ne dovodeći u pitanje druga upravna ili sudska pravna sredstva, svaki ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, osobito u državi  članici EU u kojoj ima uobičajeno boravište, u kojoj je njegovo radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja, ako ispitanik smatra da obrada osobnih podataka koja se odnosi na njega krši Uredbu.